Anatomija konja

Anatomija konja je, ništa manje složena od anatomije čoveka, tako da ćemo se ovde upoznati samo sa osnovama, kako bi bolje upoznali našeg ljubimca.

Anatomija konjaKOSTI GLAVE

Kosti glave se dele na kosti lobanje i kosti lica.

Kosti glave su klinasta, sitasta, međutemena i potiljačna(neparne) i temene, čeone i slepoočne (parne).

Kosti lica su nosna, suzna, jagodična, gornjovilična, sekutična, nepčana, krilasta, donjovilična i jezična kost, ralo i kost vantralne (donje) nosne školjke. Na glavi postoje i šupljine- lobanjska, nosna i sa njom povezane paranazalne šupljine (sinusi). Najveći sinus je gornjovilični (maksilarni).

KOSTI PREDNJEG EKSTREMITETA

Kosti prednje noge su lopatica, ramena, podlaktne (žbica i lakatne), prednje nožje (karpalne kosti), prednje donožje (metakarpalne), članci prstiju i sezamoidne kosti.

Konj ima jedan prst sa tri članka (falange)- phalanx prima (kratka, spljoštena i na nju se vezuje većina ligamenata), sekunda (krunska kost) i tertila (kopitna kost). Tri sezamoidne kosti su značajne jer su jedno od mesta lokalizacije bolnih procesa u kopitu.

KOPITO

U sastav kopita ulaze treća i delimično druga falanga trećeg prsta, navikularna kost, ligamenti koji ih povezuju, tetve, krvni sudovi, nervi, kopitne rskavice i mekus.

Sve je ograničeno roznom kapsulom izgrađenom od lamela. Lamele daju kopitu rastresitost i čvrstu povezanost u isto vreme i presudne su za postojanje kopitnog mehanizma kojim se postiže da kopito sve vreme kretanje menja dimenzije što omogućava ublažavanje potresa pri udaru kopita o tlo, potencira cirkulaciju kroz kopito i njegovu ishranu...

KOSTI ZADNJEG EKSTREMITETA

Kosti zadnje noge su karlica (od 3 parne kosti, međusobno srasle- crevna (bedrena, stidna i sedalna), butna kost, čašica, dve potkolene kosti (golenječa i lisnjača), tarzalne i metatarzalne kosti, članci prstiju i sezamoidne kosti.

KIČMA

Kičma se sastoji od pršljenova koji se dele na vratne, leđne, slabinske, krsne i repne. Vratnih ima 7 (vertevrae cervicales-C1-C7). Prvi (atlas) i drugi (axis) omogućavaju okretanje glave jer su specifično uzglobljeni preko tzv. zuba drugog pršljena.

Najčešće povrede su na prvom, drugom i trećem vratnom pršljenu. Leđnih ima 18 (moguće varijacije od 17 do 19). Slabinska ima 6, ređe 5. Kod starijih životinja često okoštavaju zglobne veze bočnih izdanaka V i VI slabinskog pršljena što uzrokuje bolnost. Krsna tj. sakralna kost, je truglasta kost iz 5 sraslih pršljenova.

Repni deo se sastoji od 18 repnih prešljenova koji su redukovani do valjkastog tela što omogućava visoku pokretljivost. Broj repnih prešljenova od 15 do 25.

REBRA I GRUDNA KOST

Rebra su duge, pločaste parne kosti koje čine bočni zid grudnog koša.  Konj ima najšešće 18 pari, 8 vezanih za grudnu kost direktno, a 100 preko rskavice. Prvi par je najdeblji a poslednji najduži.

Grudna kost (sternum) je spljoštena, prema glavi, sa strane a prema repu u smeru odozgo na dole. Sastoji se od 6 vidljivih segmenata (sternebre). Ima ih 7 ali su VI i VII srasli već kod ždrebeta od drugog meseca.